جۆری توێژینه‌وه‌ : Original Article

نوسه‌ر

ماسته‌ر له‌ زمانى کوردى

پوخته‌

ئةم لیَکؤلینةوةیة، بة شیَوةیةکی زانسیت لة ضواضیَوةی زانسیت دةروونی ولیَکؤلَینةوة سایکؤ–زمانییةکان،
خؤخةریکردنة بة دةرةجنامةکانی لیَکةوتة دةروونی وفسیوَلؤجییةکانی دیاردةی جینؤساید،دةرکةوتةی ئةم
لیَکةوتانةو کاریطةرییة کانی لة سةر ئاوةزی مندالَ ثةیوةست بة تیَکضوونة دةروونی و زمانییةکان لة ضواضیَوةی
زانسیت نة خؤشة زمانییةکان و زانسیت زمانی کلینیکی لیَکددةدریَتةوة،دواتر دةرةجنامی ئةو نة خؤشییة زمانییانة
والوازبوونی ئاسیت فیَربوونی زمانی و وةرطرتین زمانی دةخریَتة روو، هةنطاوی کؤتایی کارةکةش خستنة رووی ئةو
فة زایة کة لة کوردستاندا جینؤسایدی تیَدا خولقیَنراوة، ض بة شیَوةیةکی راستةخؤ، یان بة شیَوةیةکی ناراستةخؤ
بةریَطةی راطةیاندنةوة بیَت، کة ئةو فةزا یة کارةساتیَکی مرؤییة ودةبیَتة کیَلطةی طة شةکردنی نةخؤشییة
دةروونی و زمانییةکان لة مندالَدا.