جۆری توێژینه‌وه‌ : Original Article

نوسه‌ر

کۆلێجی پەروەردە زانکۆی گەرمیان

پوخته‌

کۆمهڵکوژی )جینۆساید Genocide )یه کێکه له سیما دیاره کانی تاوانی دژ به مرۆڤایه تی سه ده ی
بیستهم " که زیاتر میللهتانی بندهستی کردووهته ئامانج " ئهم تاوانه بهچهندین فۆرم و شێوازی
جیاواز ئهنجامدراوه " قوربانی یهکهمی تاوانهکانی جینۆساید ژن و منداڵ و پیروپهککهوتوان بوون
ئینجا تاوانهکان باڵیانکێشاوه بۆسهرجهم چین و توێژهکانی کۆمهڵی میللهتانی بن دهست .
له ئێستادا جینۆساید سهرباری ئامانجی یهکهمی که توانا مرۆییهکانی کۆمهڵگه ژێردهستهکانه
"فراوان و فرهڕهههندبووه بهشێوهیهک سهرجهم جومگهکانی ژیانی کۆمهڵگه بن دهستهکان
دهگریتهوه وهک جینۆسایدی) ژینگه " ئابوری " زمان " کلتور " شارستانییهت ....تد( . ئێمهش وهکو
کورد سهرجهمی جۆر و شێوازهکانی جینۆسایدمان لهالیهن دهسهاڵته یهکلهدوایهکهکان و
داگیرکهرانی خاک و نیشتمانمانهوه بهرانبهر ئهنجامدراوه .
ئهم توێژینهوهیه ههوڵیکه بۆ خستنهرووی جۆرێکی نوێ له جینۆساید که )جینۆسایدی زمان(ه
"وێنهی ئهم جۆرهی جینۆساید له مێژوودا ههن" بهاڵم ئهوهی ئێمه مهبهستمانه ههوڵهکانی
دوژمنانی کورده بۆ جینۆسایدکردنی زمانی کوردی و خۆڕاگری زمانی کوردییه لهئاست ئهو
تاوانانهدا. بۆ ئهنجامدانی ئهم توێژینهوهیه رێبازی پهسنی شیکهرهوهیی و بهپێی پێویستیش رێبازی
دایکرۆنی بهپهسهند زانرا " بۆ ئهو مهبهستهش توێژینهوهکهمان دابهشکردووه به سهر پێشهکییهک
و دوو تهوهر بهم شێوهیه: