جۆری توێژینه‌وه‌ : Original Article

نوسه‌ران

1 Department of Social sciences, College of Basic Education, University of Garmian

2 Department of Kurdish Language, College of Education, University of Garmian

پوخته‌

ئامانج لةم تویَذینةوةیة هةلَسةنطاندنى رِیَذةى خویَندنةوةیة بةزمانى کوردى لاى خویَندطارانى کورد لةزانکؤى کةرکوک . تویَذةران نمونةى (,10,44%) کؤمةلَطةى تویَذینةوةى وةرطرتوة کة ذمارةیان دةکاتة(63) خویَندکار بة طؤرِاوى رِةطةزى ( نیَر ) و ( میَ ) لة ضوار بةشى زانستى کؤلیَذى ئاداب زانکؤى کةرکوک ، هةروةها داتاکان لةرِیَطةى فؤرمیَکى رِاثرسییةوة کة هةستاوین بة ئامادةکردنى بةدةستهیَنراوة ، بؤ شیکارکردنى داتاکان ئامرِازةکانى ئامارکردنى ناوةندى شیاوى و کیَشى سةدى و هاوکیَشةى ثیَرسؤن بةکارهاتوون ، لةکؤتاییدا طةیشتین بةم ئةنجام ورِاسثاردانةى خوارةوة :
- جةختکردنةوةی خویَندکارانى کورد لة زانکؤى کةکوک لةسةر ثیَوستى خویَندنةوة لةسةر طةشةکردنى  هةستى نةتةوةیی لةو شارة .
- بةثیَى طؤرِاوى رِةطةزى تةنها یةک برِطة لاى رِةطةزى ( میَ ) سةرکةوتوو نةبووة بة ناوةندی شیاوی (1,75) و کیَشی سةدی (58,33) ئةویش باس لة خویَندنةوة بةزمانى کوردى رِیَطایةکى ئاسان نییة .
- کردنةوةی ثةرتوکخانة کوردى زیاتر و ثیَشةنطاى کتیَب بةشیَوةی بةردةوام ، بؤ ئةوةی خویَندکارانى زانکؤى کةرکوک ئاطاداری کتیَبة نویَیةکان بن بة زمانى کوردى  .

- ئةنجامدانى کؤنفرانس و ؤرک شؤثى تایبةت بة طرنطى خویَندنةوة بة زمانى دایک لاى خویَندارانى زانکؤى کةرکوک .

وشه‌ بنچینه‌ییه‌كان

 1. سةرضاوة بة زمانی کوردی :-

  1-      بکار, عبدالکریم (2017): خویَندنةوةی بةسوود,ضةمک و شیَوازةکانی) ،ناوةندی راطةیاندنی ئارا. ض4 

  2-      توغرولَ ,خالد ئیَر: (2018) : تةکنیکی نویَ لة کتیَب خویَندنةوةدا) ,و,ئةظین صدیق محمد ,ناوةندی راطةیاندنی ئارا.ض 1

  3-       حسن ,محمد فریق (2017): بةکولتورکردنی خویَندنةوة ، ضاثخانةی تاران, ض3.تاران

  4-      حسین,توانا فریدون(2015): خویَندنةوةی دةرةکی لای خویَندکارانی زانکؤ(تویَذینةوةیةکی مةیدانیة لة فاکةلَتی زانستة مرؤظایةتی و کؤمةلَایةتیةکانی کؤیة),طؤظاری زانکؤی کؤیة,ذ37

  5-      سةمین,سةرحةد محمةد(2017 ) :رؤلَی زانکؤ لةثةرةثیَدانی بةهای هاولاتیبوون لای خویَندکارانی زانکؤ(تویَذینةوةیةکی مةیدانیة)طؤظاری زانکؤی طةرمیان.ذمارة 14

  6-      سوند دال ( 2008) :  میَذووی کتیَب،  و.د .ئةدهةم ئةمین ، بلَاوکراوةی موکریانی,هةولیَر

  7-      عةبدولَا,  عةبدولسةلام نةجمةدین (2008).شیکردنةوةی دةقی شیعری لةرووی زمانةوانیةوة,ضاثخانةی حاجی هاشم ,ض1.هةولیَر

  8-      عةبدولرِةحمان ,رِازاو محیةدیین(2014) .  بةکارهیَنانی ستراتیجی دؤزینةوةی ئاراستةکراو لة طوتنةوةی خویَندنداوکاریطةری لة طةشةثیَدانی کارامةیةکانی تیَطةیشتن لة خویَندنةوةداو ئاراستةکردن بةرةو خویَندنةوة لة زمانی کوردیدا, ماستةر,زانکؤی سةلاحةدین.

  9-      عةبدولوةهاب ,عةدنان عبدولَلَا(2015 ) . وةرطرتنی زمان لای مندالَ) ,نامةی ماجیستیَر,زانکؤی سلیَمانی.

  10-   عزیز, کریم ئةحمةد(2014).  بنةما طشتیةکانی ریَطاکانی وتنةوتنةوة) دةزطا وضاث وثةخشى نارین ، ض1, هةولیَر

  11-   عزیز,کریم احمد (2017): کیَشة ثةروةردةیةکانی خویَندنی کوردی لةناوضة کوردستانیةکانی دةرةوةی ئیدارةی هةریَم"ناوةندی قةزای خانةقین وةک نمونة",طؤظاری زانکؤی طةرمیان، ذمارة 14.

  12-   عومةر ,سروة عةلائةدین: (2015) : (کاریطةری بةکارهیَنانی  ستراتیجییةتی ( SQ3R) لةسةر دةستکةوتی قوتابیانی ثؤلی شةشةمی بنةرةتی لةبابةتی خویَندنةوةی کوردیداو طةشةثیَدانی مةیلیان بؤ خویَندنةوة)  نامةی ماستةر , زانکؤی سةلاحةدین .

  13-   قانع مةریوان وریا(2011) :  کتیَب و دونیا ,ضاثخانةى سةردةم. سلیَمانى

  14-   میکة،هةردی مةهدی(2010): هةلَسةنـطانـدنى لیَهاتـووییةکانی وانةوتـنةوةی مامؤستـایانـی بابـةتی  میَـذوو لـةخـویَـندنطة ئامادةییةکانی ثاریَزطای سلیَمانی،زانکؤی سلیَمانی،(ماستةری بلاَونةکراوة.

  15-   رسول ,ابراهیم رسول(2014) : دةروازةیةک بؤ وانةوتنةوة ,ضاث و ثةخشی نارین.هةولیَر

   

    سةرضاوة بة زمانی عةرةبی:

  1. بسام برکة (2006) : دور القراة فی حیانتا الاجتماعیة المعاصرة) (www.eqraa.com).
  2.  الجبوری،شاکر محمود(2001): اثر استخدام نمطین للملخص السبوری فی تدریس مادة التاریخ للصف الخامس الابتدائی فی تحصیل واستبقاء المعلومات ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، کلیة المعلمین ،جامعة دیالى.
  3. جلال عزیز فرمان ,حامد شهاب احمد(2016): مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة / جامعة بابل,عدد 26.
  4. خملةاهد ,(2014) : واقع الاختیار المهنی الخریجی الجامعة الجزائریة ( جامعة محمد خیضر نمذجا) رسالة  الماجیستر ,جامعة محمد خضیر
  5. السعدی ، فراس نبیل(2002): اثر المناقشة بتمثیل الأدوار فی تحصیل تلامیذ الصف الخامس الابتدائی فی مادة التاریخ الإسلامی ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، کلیة المعلمین ، جامعة دیالى.
  6. کمال عسلونی, (2017) : تطویر مهاراتی الالقاء والحوار فی نشاط المطالعة الموجهة(سنة أولى ثانوی- نموذجا),رسالة ماجستیر,جامعة زیان عاشور- الجلفة .