نوسه‌ران

1 Department of Kurdish Language, College of Languages , University of Sulaimani, Sulaymaniyah, Kurdistan Region, Iraq

2 Department of Kurdish Language, College of Basic Education , University of Halabja, Halabja, Kurdistan Region, Iraq

پوخته‌


ئەم لێکۆڵیىەوەیە لە هامەی دکتۆرای لێکۆڵەرەوە بە هاوهیغا وى "هاوی کردا ریی، کرداری عکا وە و کرداری ئاڵۆز "ەوە وەرگیراوە. کا ری صه ر کٍیی ئه م لێ کۆڵیىەوەیە ب ۆ به ر هَ مهێىاوی کردا ری عکاو له صییتاکضدا تەرخاهکراوە، هه ک ب ۆ عیکردهه و یٍ ها وی کردا ریی و چۆهێتیی دروصتبىوی له فه ر هَ هگدا. هاو کردا رییه چه صپاو تۆمارکراو کٍه ی هاو فه ر هَ هگ بەصەگمێیته مۆرفۆلۆژ یی و فۆهۆلۆژ ییه کاهیه و و کٍ تێکرد ب ۆ به ر هَ مهێىا وی کردا ری عکاو له صییتاکضدا و رٍد گٍیرێ .ً له م ڕوو وٍ یٍه، که ئه م هامه یه ته واو له لێکۆڵیىه و وٍ هامه کاوی تر له صه ر کردار جیاواز .ٍ ئه م بۆچىوهه، که له مده مه د مه خ ىیی ) ٣١٠٦ (ه و و رٍگیراو ،ٍ پێىاژۆ فۆهۆلۆژ ییه کاوی، که به صه ر ڕ گٍ و قه دی کردار کٍاهدا دێ ،ً به صروعتی و به باش ی ڕوهد کٍاته و .ٍ ب ۆ ئە و مەبەصتەیػ پغتم بە ڕێبازی عیکردهەوەی پەصىکەراهە بەصتىوە . لێکۆڵیىەوەکە لە س ێ بەظ و پىختە و ئەهجام پێکهاتىوە: بەش ی یەکهەم تایبەتە بە فەر ەَهگ و دەروازەیزاهیاریی. بەش ی دو ەَم تایبەتە بە صەگمێیتەکا وى کرداری عکا وە و کرداری ئاڵۆز. بەش ی صێهەم تایبەتە بە عکاهدهەوەی تافى ڕا بىردوو و ڕاهەبىردوو. بەش ی چىار ەَم تایبەتە بە ڕوکار و ڕێژە. عیکردهەوەکان تەنه اکرداری بکەردیا ر دەگرهەخۆ

وشه‌ بنچینه‌ییه‌كان

صەرچاوەکان
٠ ئەبىبەکر عىمەر قادر، بەراوردێکی مۆرفۆصییتاکس ی لە زماوى -
کىردی و فارصیدا، هامەی دکتۆرا)بڵاوهەکراوە(، زاهکۆی
صلێماهیی، ٣١١٢
28 بڕواهە )مدەمەدی مەخىیی: مۆرفۆلۆژیی و بەیەکداچىووى پێکهاتەکان: -
)٣٥٨ ،٣١٠١
Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019
Page 137
٣ بێضتىون خەصەن ئەخمەد، کۆمەڵەوعەو پێکەوە اَت لە -
زماوى کىردییدا، هامەی دکتۆرا، زاهکۆی صلێماهیی کۆلێژی زمان، -
٣١٠٠
٢ عەبدولجەبار مضتەفا مەعروف، گۆڤاری زاهکۆی صلێماهیی، -
B )٣١٠٢( ، ژ. ٢٨
٤ مدەمەدی مەخىیی، بىەماکاوی صییتاکس ی کىردیی، بەرگی -
یەکهەم، زاهکۆی صلێماهیی، ٣١٠١
٥ مدەمەدی مەخىیی، عکاهەوەی کردار،زاهکۆی صلێماهیی، -
٣١٠١
٦ مدەمەدی مەخىیی، کاروان عىمەر قادر، عییلان عىمەر -
خضێن. دروصتەی کردار، زاهکۆی صلێماهیی، ٣١٠١
٧ مدەمەدی مەخىیی، مۆرفۆلۆژیی و بەیەکداچىووى -
پێکهاتەکان )مۆرفۆلۆژیی کىردیی(، بەرگی یەکهەم، زاهکۆی
صلێماهیی، ٣١٠١
٨ مدەمەدی مەخىیی، مەهامە بەصتاهداردکردوى زماوى - -
کىردیی/ دروصتىىصیین، دەروازەی یەکهەم، ئۆرصۆگرافیی،
٣١٠٦
٩ مدەمەد مەعروف فەتاح، کارپۆلێىکردن بەپێی ڕۆهان ، -
.)1989( ،) ڕۆعیبیری هىێ، ژمارە ) 121
٠١ مدەمەد مەعروف فەتاح، دەربارەی ئەو مۆڕفێماهەی، -
. بەعداریی پێکهێىاوی کردار دەکەن، ٠٩٩٧
11- ASPECTS OF THE VERBAL CONSTRUCTION IN KURDISH, WARIA OMAR AMIN, LONDON UNIVERSITY, HAJI HASHM PRINTING HOUSE, 2011.
12- The Tense and Aspect system in Kurdish, Mahmoud Fathulla Ahmad, A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy at The School of Oriental and African Studies, University of London. Linguistic Department. 2004.