تحلیل الروابط المکانیه بین الانحدار والتعریة لحوض (وادى بوکد) باستخدام تقنیات GIS
1. تحلیل الروابط المکانیه بین الانحدار والتعریة لحوض (وادى بوکد) باستخدام تقنیات GIS

Aso Namiq؛ Ashti Sdiq

خول 6، ژماره‌ 3 ، هاوین 2019، ، لاپه‌ڕه‌ 175-182

http://dx.doi.org/10.24271/garmian.19643

پوخته‌
  یهدف البحث باستخدام تقنیات   GISإلى دراسة وتحلیل الروابط المکانیة  بین عاملی الانحدار والتعریة ...  Read More