خویَندنةوةیةک بؤ هةرِةشةو نیازةکانى جینؤسایدکردنى کورد لة ذیَر ثةردةى لامةرکةزى و ئؤتؤنؤمی بةعسدا 1963-1988
خویَندنةوةیةک بؤ هةرِةشةو نیازةکانى جینؤسایدکردنى کورد لة ذیَر ثةردةى لامةرکةزى و ئؤتؤنؤمی بةعسدا 1963-1988

Luqman Abdulla Muhammed

خول 6، 5th Conferance of Human sciences ، جۆزه‌ردان 2019، ، لاپه‌ڕه‌ 149-176

https://doi.org/10.24271/GARMIAN.5THC12

پوخته‌
  ثیَشینةى دامةزریَنةرانى بةعس و نهیَنى لة دروستبونى ئةم حزبة،  بةرنامة و ثرؤطرامیان و کردار و رةفتاریان ...  Read More