جۆری توێژینه‌وه‌: Original Article

نوسه‌ران

کؤلیَذی ثةروةردةی بنةرِةت, زانکؤی طةرمیان

10.24271/garmian.207201

پوخته‌

کارى جوطرافی لة دةرخستنى جیاوازى شویَنى دیاردة جوطرافییة سروشتى و مرؤییةکانةوة دةست ثیَدکات, جوطرافیاى دانیشتوان لیَکؤلَینةوة لة دیاردةکانى طةشة, دابةشبون, تایبةتمةندى دانیشتوان و هؤکارة جوطرافییة کاریطةرةکان لةسةریان دةکات, هةربوَیة تویَذةران شیکردنةوةیان ئةنجام داوة بؤ حالَةتةکانى هاوسةرطیرى و جیابوونةوة لة هةریَمى کوردستان بؤ سالَى 2018,  هاوسةرطیری بةطرنطترین دیاردة کؤمةلاَیةتییةکان دادةنریَت, کة بةشدارى لة بنیاتنانى خیَزان دةکات ئةوةى بة بنةماى سةرةکى ثیَکهیَنانى کؤمةلَطة دادةنریَت, لة کاتیَکدا جیابونةوة دةبیَتة هؤى تیَکدانى خیَزان و ئةنجامى نةریَنى لةسةر تاک و کؤمةلَطة هةیة.
تیَکرِاکانى ثةیوةست بة هاوسةرطیری و جیابونةوة لة ئاماذة طرنطةکانة بؤ برِیاردةران و ثلاندانةران بؤ دارِشتنى ثرؤطرامى طونجاو بةمةبةستى ئاراستةکردنى ئةو تیَکرِایانة بةرةو ئاراستةى دروست, کة بنیاتنانى زیاترى خیَزانى لیَبکةویَتةوة لةلایةک و ثاریَزطاریکردن لة مانةوةو جیَطیربونیان لةلایةکى ترةوة .
لة تویَذینةوةکة دةرکةوتووة تیَکرِاکانى ئةم دوو دیاردة طؤرِانکارى بةرضاویان بةخؤوة بینیوة بةراورد بةماوةکانى ثیَشتر، ئةوةش بؤ کاریطةرى کؤمةلَیَک طؤرِانکارى کؤمةلاَیةتى و ئابورى دةطةرِیَتةوة بةسةر طؤمةلَطةى کوردستانیدا هاتووة لة ماوةکانى رِابردوودا و ئةو ئةنجامانةى بةدواى خؤیدا هیَناوة, هةربؤیة هةولَةکانى تویَذینةوة بة ئاراستةى بةرزکردنةوةى ئاستى هؤشیاری ضینة جیاوازةکانة بة کیَشة کؤمةلاَیةتییةکان و یارمةتى برِیاردةرانة بؤ مامةلَةکردن لةطةلَ دیاردة کؤمةلاَیةتییةکان لةسةر بنةمای داتاى ورد و شیکردنةوةى زانستى رِةسةن, کة هاندانى هاوسةرطیری و سنوردارکردنى جیابونةوةى لیَبکةویَتةوة .

وشه‌ بنچینه‌ییه‌كان

سةرضاوةکان:

أ‌-     کوردییةکان :

1-    هةریَمى کوردستانى عیَراق, وةزارةتى ثلان دانان, بةرِیَوةبةرایةتى ئامارى سلیَمانى, سةنتةرى تةکنؤلؤجیاى سلیَمانى (GIS) , نةخشةى کارطیَرَی هةریَم, بة ثیَوةرى (1:35.87) .

2-    هةریَمى کوردستان- عیَراق, دةسةلاَتى  دادوةرى, داتا و ئامارى دادطاکان, داتاى بلاَوکراوة.

 

3-    حکومةتى هةریَمى کوردستان, وةزارةتى ثلان دانان, دةستةى ئامارى هةریَم,رِاثؤرتى ثیَشبینى دانیشتوانى هةریَمى کوردستان بؤ ماوةى 2009-2020, بةشی دانیشتوان و هیَزى کار, 2014.

 

ب‌-   عةرةبیةکان :

1- عبد علی خفاف, محمد أحمد, سکان عالم الاسلامی- دراسة عن الواقع و مؤشرات المستقبل-, دار الکندی للنشر والتوزیع, ط1, 1994.

 

2-فتحی محمد ابو عیانة, مدخل الى التحلیل الاحصائی فی الجغرافیة البشریة, دار المعرفة الجامعیة, اسکندریة, 1987.

3- عبد اللطیف حسن شومان, مقدمة فی الإحصاء السکانی, ط1, دار الدکتور, بغداد, 2012.

4- دانیال محسن بشار, أثر العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة على ظاهرة الطلاق فی مدینة الصدر لعام 2014, مجلة جامعة المستنصریة, العدد 60.

 

 

ج- مالَثةرو بةرنامة :

1-www. Krso.net

2-بةکارهیَنانى بةرنامةى (ArcGis 10.6)